فلوراید
تجویز خمیر دندان با دوز بالای فلوراید

تجویز خمیر دندان با دوز بالای فلوراید چیست؟
تجویز خمیر دندان با میزان بالای فلوراید تنها توسط یک دندانپزشک انجام می شود. این دارو برای بیمارانی که دارای پوسیدگی متوسط یا شدید هستند تجویز می گردد زیرا دندان هایشان باید از منافع فلوراید اضافی استفاده کنند.
خمیر دندان های با میزان فلوراید بالا چگونه عمل می کنند؟
فلوراید اضافی به تسریع فراید مینراله شدند دندان ها کمک می کند که این امر پوسیدگی های تازه را بهبود بخشیده و دندان را در برابر پوسیدگی های جدید محافظت می کند.
خمیر دندان های با میزان فلوراید بالا چگونه استفاده می شوند؟
در صورت استفاده از خمیردندان فلوراید بالا به جای خمیردندان معمولی، باید دو بار در روز از آن استفاده شود، مگر اینکه توسط متخصص دندانپزشکی توصیه دیگری به بیمار انجام شده باشد..

3+