آینده به برنامه های جديد خوش بین است و منتظر.
فردا را با فعالیت های نوین اجتماعی آغاز کنیم و همه این تغییرات از یک اندیشه متفاوت منشا می گیرند.
یک ایده نوین که توانایی تغییر طرز فکر را دارا باشد ؛ فقط از طریق هم افزایی رشد می کند،به بار می نشیند وبه حیاط خود ادامه می دهد.در این پایگاه خبری و دفتر نشر خبر سعی بر آن است تا بستری برای بهبود سلامت ایجاد گردد.
چگونگی این امر به میزان مشارکت شما متفکران و منتقدان گرامی بستگی دارد.
فرهنگ و تکنولوژی دو دوست قدیمی اما دور از هم هستند! دسترسی به تکنولوژی با ارتقا فرهنگ بهترین گزینه است.
آیا زمان تکمیل لبخند رضایت رسیده است؟

با احترام
دکتر مهران همتی
رییس هیت مدیره و سردبیر