tooth_bacteria_cavities_full-300x300
علل ایجادپوسیدگی دندان

چهار فاکتورمهم درایجادپوسیدگی نقش دارند بدون وجود هریک از این فاکتورها امکان ایجاد پوسیدگی وجود نخواهد داشت.

۱-میزبان

الف:دندان

  • مورفولوژی و موقعیت دندان،اولین عامل مهم در ایجاد پوسیدگی وجود میزبان مستعد است. موقعیت قرارگیری دندان ها در فک، طرز قرارگیری،نامنظم بودن،پس و پیش بودن، روی هم افتادگی دندانها نیز میتواند شرایط مناسبی ا جهت تشکیل پوسیدگی ایجاد نماید
  • مواد تشکیل دهنده ساختمان دندان.جریان مداوم بزاق، محیط دهان را از همه جهت تحت تاثیر قرار می دهد و اثر ان بر پوسیدگی را نمی توان نادیده گرفت. مواد تشکیل دهنده بزاق در زمانهای مختلف، متفاوت می باشند. میزان کلسیم و فسفر در زمان استراحت و تحریک شده یکسان نیست.افرادی که بیشتر مستعد پوسیدگی میباشند، معمولا میزان کلسیم و فسفر کمتری در بزاق انها وجود دلرد.افرادی که مقاوم به پوسیدگی هستند میزان امونیاک بیشتری در بزاقشان دیده میشودکه احتمالا وجود میزان بیشتر امونیاک در بزاق باعث کاهش تشکیل پلاک شده و تا اندازه ایی باعث خنثی شدن اسید تولید شده توسط باکتریها می شود.

۲- میکرو ارگانیسم ها

فاکتورهای زیر نقش میکرو ارگانیسم ها را هرچه بیشتر در ایجاد پوسیدگی ثابت می کند.

  • پوسیدگی در عدم حضور میکرو ارگانیسم ها ایجاد نمی شود. افرادی که در محیط دهانشان میکروب وجود ندارد دچار پوسیدگی نمی شوند.
  • پوسیدگی در افرادی که حتی یک نوع میکرو ارگانیسم در محیط دهانشان رشد می کند بوجود امده است.
  • همه میکرو ارگانیسم هایی که در محیط دهانی وجود دارند باعث ایجاد پوسیدگی نمی شوند.اما خیلی از میکرو ارگانیسم ها در مینا و عاج پوسیده وجود دارند.

۳- مواد غذایی

برای دمینرالیزه شده مینای دندان باید کربو هیدرات های قابل تخمیر شدن و پلاک باکتریال در سطح دندان به مدت لازم حضور داشته باشند، تا اسید تولید شده و باعث ایجاد پوسیدگی شود.همه کربو هیدرات ها باعث ایجاد پوسیدگی نمی شوند. بعضی کربو هیدرات ها مثل نشاسته بی ضرر هستند،زیرا قادر به متابولیزه شدن در محیط دهان نمی باشند.

میزان ویتامین موجود در مواد غذایی نیز تاثیر زیادی در شیوع پوسیدگی دارد. کمبود ویتامین ب ممکن است اثر محافظت کننده در ایجاد پوسیدگی داشته باشد زیرا ویتامین ب برای رشد و نمو میکروارگانیسم های پوسیدگی زا لازم می باشند.

۴- زمان

زمان کافی برای رمینرالیزاسیون به ضایعه داده شود.

خانم ها بیشتر از اقایان مستعد پوسیدگی هستند

0