DSC_2081
پوسیدگی دندان چیست؟

پوسیدگی دندانی،بیماری عفونی میکروبی دندانها است که موجب حل شدن و تخریب بافت های اهکی دندان میشود. درک این نکته که تخریب سطح دندان و ایجاد حفره در دندان نشانه عفونتی باکتریایی است، بسیار اهمیت دارد.بعضا هنگام درمان بالینی،با تمرکز صرف بر درمان و ترمیم حفره و عدم توجه به حقیقت عفونی بودن پوسیدگی و رفع علت زمینه ساز بیماری روبرو هستیم .

ولی عدم توفیق در تشخیص و درمان علت اصلی (به عنوان مثال عفونت دندانی ناشی از باکتری های آدنتو پاتیک  باکتری های ایجاد کننده بیماری برای دندانها ) فرصت تداوم را به بیماری خواهد داد.

ضایعات پوسیدگی که با از دست دادن مواد معدنی و تخریب بافت های دندانی مشخص میشود، بسیار متغییر بوده و رفتار هر ضایعه قابل پیش بینی نیست.

اگاهی از نقش باکتری ها در ایجاد پوسیدگی روز به روز در حال افزایش است.

۱- دندانهای عاری از عفونت باکتریایی چه در حیوانات آزمایشگاهی بدون میکروب و چه در نمونه های دندانی انسانی رویش نیافته

۲- انتی بیوتیک ها در کاهش پوسیدگی های حیوانی و انسانی موثر می باشند

۳- باکتری های دهانی (در آزمایشگاه)قادر به حذف و برداشتن مواد معدنی مینا بوده و ضایعاتی و ضایعاتی شبیه به پوسیدگی های طبیعی ایجاد میکنند.

۴-باکتریهای اختصاصی،از پلاک روی ضایعات پوسیدگی مختلف،قابل جداسازی و تشخیص است.

عوامل ایجاد کننده پوسیدگی ها پلاک باکتریایی بیماری زا هستند

پلاک میکروبی ماده چسبنده،نرم،شفاف و محکم اتصال  یافته ایی که روی سطح دندان ها تجمع می یابد.

0