WATERLASEFIRING
کاربرد پلاسما در دندان‌پزشکی

کاربرد پلاسما در صنایع مختلف موضوعی است که توسط محققین در حال آزمایش و بررسی می باشد، یکی از کاربردهای پلاسما در علم پزشکی از بین بردن ویروس ها و باکتری ها مضر برای بدن انسان است.

در تعریفی کلی پلاسما حالت چهارمی از ماده است که دانش‌ امروزی نتوانسته آن ها را جزو سه حالت دیگر پندارد و مجبور شده آن را حالت مستقلی به حساب آورد. این ماده با ماهیت محیط یونیزه، ترکیبی از یون های مثبت و الکترون با غلظت معین میباشد که مقدار الکترون ها و یون های مثبت در یک محیط پلاسما تقریبا برابر است و حالت پلاسما مواد، تقریبا حالت شبه خنثایی دارد. پدیده‌های طبیعی زیادی از جمله آتش، خورشید، ستارگان و غیره در رده حالت پلاسمایی ماده قرار می گیرند.

سه کاربرد اصلی پلاسما در دندان‌پزشکی ظهور یافته است. یکی از آنها به کشتن باکتری‌های سطحی دندان و نیز باکتری‌های درون کانالهای ریشه دندان مربوط می‌شود که منجر به برخی فعالیتهای ضد التهابی در آن نواحی می‌گردد.دومین کاربرد، به ارتقاء چسبندگی و یکسان‌سازی مواد مورد استفاده در دندان، همچون مواد پر‌کننده دندان، می‌باشد. سومین کاربرد پلاسما در دندان پزشکی نیز به سفیدکاری مینای دندان مربوط می‌شود که بیشتر جنبه زیبایی دارد. همچنین  پلاسما راه حلی برای التهاب لثه ورم لثه دندان، به التهاب و معلولیت لثه مربوط می‌شود.

 استفاده از ازن در دندان‌پزشکی

طی سالهای اخیر، علاقه به استفاده از ازن در دندان‌پزشکی افزایشی خیره کننده داشته است، هرچند که تولید ازن به ندرت به پلاسما ربط پیدا می‌کند. از آنجا که استنشاق گاز ازن ناخوشایند و مضر است، اتصالاتی برای انتقال این گاز بر روی دندان و نواحی پیرامون آن تهیه شده که تنفس این گاز را کمینه می‌کند.

0